قالب وبلاگ
آموزش و دانستنی ها
 
لینک های مفید
با سلام و احترام به تمامی دوستان گرامی و ممنون از این که زمانی رو در این وبلاک میگذرونید

دوستان و سروران گرامی هرگونه گپی برداری از اطلاعات به شرط درج منبع آزاد و قانونی است

 

[ شنبه یکم مرداد 1390 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

مقدمه:

سا زمانها مجمو عه ای از عوامل  انسانی ،تکنو لوژی ،فنی ،سا ختاری ،فر هنگی و دیگر    عنا صر محیطی هستند که در راستای تحقق مجموعه هدفهای از پیش تعین شده و مشترک در تعا ملند.بدون شک با توجه به اینکه این هدفها و منا فع افراد لزوماً برهم انطباق نداشته ،شیوه موا جه مدیران در ایجاد تعا دل ،کا هش تعا رض و استفا ده بهینه از توا نا ییهای با لقوه افراد و عنا صر حا ئز اهمیت است در این را ستا کا رکنان هر سا زمان مهمترین جزء سا زمان محسوب می شوند که بی تو جهی به خواست و تا مین نیا زهای مورد نظر آنها غیر قا بل اجتناب است.مجمو عه دستا وردهای علمی نشان می دهد از ساده ترین لوا زم گر فته تا پیشرفته ترین فنا وری های پیچیده محصول خلا فیت و نوآوری اند یشمند انی بود ه که طی سالهای متما دی بر اساس دانش و ار تقاء فکری انسان خلق شده است بنا براین پا یه اصلی ثروت هر کشور را منا بع انسانی تشکیل می دهد که از آن بعنوان عا مل اصلی یاد می شود  و منابع طبیعی و مادی به عنوان عوامل تبعی نامیده می‌شوند. با این شرایط، نقش منابع انسانی نه تنها در سطح سازمانی بلکه به صورت کلی از سطح یک واحد کوچک اقتصادی تا سطح ملی ارتقا و گسترش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه درکنار عامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیک ، اجتماعی ، سیاسی واقتصادی به عنوان عوامل تشکیل دهنده محیط خارجی وازسوی دیگر شرایط حاکم در داخل سازمان در کنار بلوغ ونگرش افراد در هر سازمانی حائز اهمیت است اما درک وبینش مدیر بعنوا ن راس هرم یک سازمان در بهره وری مطلوب ازتوانائیها وظرفیتهای عوامل یادشده می تواند به راهبری وهدایت این عوامل درجهت تحقق هدفهای گروه وسازمان منجر گردد . بهروری از واژهای همیشه پویا است که همواره درمعرض تکامل وتغییر است ، اگر بهروری را فرهنگ استفاده بهینه و مطلوب از امکا نات در دسترس قلمداد کنیم بدیهی است از این منظر همگی در برا بر این نعمتهای الهی مسوء لیت دا ریم در واقع در چنین مفهومی است که نسلهای آتی نیز با الگو پذیری اساس و بنیاد زندگی خود را بنا می نهند.  

 تاریخچه بهره وری:

می توان گفت برای نخستین بار لغت بهره وری تو سط فردی به نام ((کو ئیز نی))در سال 1766 میلادی بکار برده شد .بیش از یک قرن بعد یعنی در سال 1883 فردی به اسم ((لیتر)) بهره وری را قدرت و توا نایی تو لید کردن تعریف کرده با یستی  توجه داشت کهوا ژه بهره وری با گذ شت زمان گسترش یا فته است.

  تعاریف و مفاهیم مرتبط با بهره وری:

عوامل بسیاری درتعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند . از گذشته بهره وری مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها یی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی، حسابداری ؛ فیزیکدانان ؛ مهندسان و مدیران بوده است .درک دانش ؛ تجربه ؛زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است . در باره اینکه چگونه سازمانها ؛ گروهها؛ انسانها ؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول وبینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است . مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.بیشتر تعاریف بهره وری شامل کارایی ؛ اثر بخشی ؛ سود آوری ؛کیفیت و  نوآوری است که توضیحات مختصری راجع به آنها داده میشود.

کاراییefficiency : در واقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه میکند .(استفاده بهینه از منا بع)

اثر بخشیeffectiveness : به معنی هدایت منا بع به سوی اهدافی که ارزشمند ترند. برای مثال تمرکز روی نتایج ؛انجام کار صحیح در زمان صحیح ؛ کسب اهداف کوتاه مدت وبلند مدت می باشد.بطورکلی اثر بخشی سازمانی دستیا بی به اولویتها واهداف چند گانه در چا ر چوب نظام ارزشی مشترک با فرهنگ سازمانی است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه باشد و رضایت خاطرذینفعهایی را که در جهت کسب اهداف تلاش میکنند را فراهم نماید.(نیل به اهداف سا زمانی)

سود آوریprofitablity :  چگونگی بکارگیری داراییها و کسب منفعت حاصل از آن است .

کیفیتquality : سلاحی استرا تژیک و رقابتی جهت تثبیت وضع فعلی وانجام فعا لیتهای جدید بطوریکه افزابش فروش در بازار را تسهیل میکند . کیفیت وبهره وری قابل تفکیک نیستند و به موازات هم پیش میروند .

نوآوریinnovation : فرایند خلاقانه انتخاب وانطباق کا لاها وخدمات ؛ فرایندها ؛ ساختارها و دیگر موارد برای پا سخگوئی به فشار های داخلی وخارجی و تقاضا وتغییرات محیط است . نوآوری ممکن است مبتنی بر کار فردی یا نیاز های سازمانی ویا نتیجه فشار های محیطی مثل تشدید رقابت باشد . در این حالت کوششها به سوی تکمیل یا جایگزینی فرایندی که اکنون وجود دارد یا با تامین این حلقه مفقوده به سوی آن هدایت میشود معطوف است .

بهره وریproductivity :بدست آوردن حدا کثر سود ممکن با بهر ه گیری و استفاده بهینه از نیروی کار،توان،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،تجهیزات به منظور ار تقاء و رفاه .

بهره وری: مدیریت صحیح

بهره وری :کارایی + اثر بخشی

بهره وری :یک دیدگاه فکری ،یک طرز تفکر برای تداوم پیشرفت و بهبود هر آنچه وجود دارد.

بهره وری : تلا شی پیوسته برای بکارگیری تکنیکهای جدید و روشهای جدید

بهره وری: مهارت در توسعه انسان

 

 

دید گا هها:

در سازمانها اغلب محیط درونی سازمان ونحوه ارتباطات درآن به نوعی است که آرام آرام مدیران را درپیله ای از اوهام اسیر می سازد وتوانایی آگاه شدن از خصوصیات و رفتارهای سازمانی را از آنان سلب می کند، مراودات کلیشه ای ورسمی و روابط اداری با تعدادی محدودی، آنها را از ارتباط با دیگر اعضای سازمان محروم می سازد.

انزوای مدیران موجب می شود که آنها درتعیین ظرفیتها و توانمندیهای خود راه خطا بپیمایند وضعفها و قوتهایشان ازدید خود پنهان بماند. ازسوی دیگر، فرهنگ خاص سازمانی کشور ما که انتقاد از مدیران را عملی چندان پسندیده نمی داند، باعث می گردد آنها گرفتا برخی از توهمات شوند واز شناخت واقعی خود باز مانند.

غیبتهای غیر موجه ، تاخیر ورودهای مستمر، ترک محیط کار در ساعات موظف، سوانح و ضایعات ناشی از بی تفاوتی وبی دقتی، بهانه تراشیهای مختلف برای شانه خالی کردن از مسئولیت ودهها حرکت مشابه، رفتارهای هستند که بسیاری از سازمانها به ویژه سازمانهای بوروکراتیک جامعه ما به صورت الگوهای مسلط خودنمایی کرده و گاه به صورت هنجار درآمده اند.

سا زمانهای کشور دارای ساختاری با انعطاف اندک ، مدیریت با اختیارات کلاسه شده، وظایف غیر شفاف، بودجه ای کنترل شده وغیر قابل انعطاف، بورکراسی دست وپاگیر، و مشکلات زیادی است و اغلب با تاروپود این سازمانها عجین شده اند.قوانین و مقررات به طور سلیقه ای و تصمیم گیریها مقطعی و صرفاً بر اساس باور های شخصی و با معیا رهای کلا سیک اتخاذ می گردد ودر این میان بهره گیری از توا نمندیهای افراد و سوق دادن آنها به سوی یک هدف مشترک بدون ار تباط با نگرش و سبک مدیریت مدیران نیست.

با توجه به نوآوریها و دگرگونیهای بی حد وحصرکه درجهان با آن مواجه هستیم سا زما نهای مو فق تدا بیر خاصی را برای استفاده از کلیه ظر فیتهای فکری و عملی کارکنان خود اتخاذ کرده اند، درجهان امروز توجه به نیروی انسانی به عنوان محور تحول وعنصر اساسی هر سازمان که متاثر از اطلاعات وارتباطات عمل می کند بیش از پیش محسوس است واندیشه توانمندکردن، برانگیختن ومشارکت این عامل یکی از برنامه های راهبردی وحیاتی مدیریت هر مجموعه تلقی می گردد.همچنان که پیتر دراکر بهره وری کارکنان فرهیخته را مهترین چالش مدیریتی در قرن بیست ویکم می داند.

سازمان می تواند افراد خود را راضی کند ودرعین حال به آنچه نیاز دارد دست یابد.اما باتوجه به محدودیتهای موجود درهر سیستم قطعاً انگیزاننده های سنتی همچون پاداشهای مادی، امنیت شغلی وارتقا شغلی را در هرسازمان امروزی نمی توان به سهولت ومادام تامین وهمواره نمی توان به عنوان یک اهرم اثربخش از آنها استفاده کرد.کانون توجه اغلب اندیشمندان درارتقا بهره وری کارکنان در گرو سه عامل اسا سی است: آموزش،انگیزش ومشارکت.به جای القا مفروضات خشک، اجرای برنامه آموزش درست درسازمانها – استفاده از انگیزاننده های پایدار به جای انگیزاننده های کلاسیک وبه کارگیری فنون مشارکت افراد در تصمیم گیریها و امور سازمان موجب خواهدشد سازمان به بهبود بهره وری مستمر وقابل ملاحظه ای دست یابد.

اینکه افراد چقدر کار می کنند و چقدر بهتر و موثر تر کار می کنند و چگونه این کار موثر تداوم یابد همواره فکر و اندیشه مدیران را به خود مشغول داشته است.

کنفوسیوس معتقد است : اگر می خواهی برای یک سال تامین باشی گندم بکار،اگر برای ده سال می خواهی تامین باشی درخت بکار و اگر می خواهی برای صد سال زندگی ات تامین باشد در فکر ساختن انسان باش.

بروز بالندگی و رشد سازمان و استمرار آن ، ارتباط نزدیکی با خواست و نیازهای انسانی و چگونگی برآورده کردن آنها دارد . امروزه وظیفه مدیریت این است که گروهی توانا بسازد و در این میان عناصر این کار باید توسعه یابند و بدیهی است مدیران و کارکنان در توسعه این عناصر سهیم هستند . بر خلاف سازمانهای سنتی، سازمانهای امروزی به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حلهای تازه ای برای مسائل بیابند،خلاقیت داشته باشند و در قبال کار مسئول شناخته شوند.

همچنان که آرگریس اعتقاد دارد که متمرکز ساختن قدرت تصمیم گیری در دست عده ای محدود از افراد سازمان می تواند برای سلامت عقلی و هیجانی بیشتر افراد داخل آن زیان آور باشد و متعاقب آن مطرح می کند که چنین نظامی برای سلامت سازمان نیز زیانبار است.

در کنار میل فطری و منطقی انسان به زندگی اجتماعی ، پیشرفت های روز افزون بشری و پیامد آن پیچیده تر شدن فعالیتهای سازمانی موجب پایان یافتن کار فردی شده است ، مدیریت سازمان پا را از مرز مسئو لیتهای سنتی و کهنه فراترنهاده است. نو آوریها و خلاقیتهای دیگر از بالا به پائین دیکته نمی شود ، مرزهای سازمانی محو شده و مدیران دریافته اند برای توسعه و حرکت سازمان به سوی کمال مطلوب باید ساختارهای نوین طراحی کنند تا سیستم های نوینی را بر پایه همکاری و اشتراک مساعی اعمال کنند. مشارکت رایج ترین موضوع و لازمه کار با گروههای انسانی یا به تعبیر دیگر مدیریت نوین است و این فراگرد از انگیزش های والای انسانی در حرکت به سوی کمال و بالندگی است.

بارنارد سازمانها را سیستم هائی می دانست که در اصل بر اساس اشتراک مساعی به وجود آمده است .به عقیده وی سازمانها باید از تمایل اعضای خود به همکاری بر خوردار باشند. نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر و خلاقیت همه چیز سازمان محسوب می شود چرا که هرگونه بهره وری تحول و بهبود در نظامها و فرایند های سازمانی توسط انسان صورت می پذیرد. بهره گیری از این توانمندیهای افراد که در حکم سرمایه نهفته هستند مستلزم ایجاد ساختارهائی است که بتواند این توانائیها را در جهت تحقق اهداف و اعتلای آرمانهای سازمانی سوق دهد . موضوع مشارکت در تصمیم گیری ارتباط تنگاتنگی با شیوه سرپرستی دارد . مشارکت افراد یک سازمان در نظام مدیریتی و تصمیم گیری نمی تواند صرفا در قالب یک شعار مطرح باشد بلکه باید به عنوان باور و ارزش در فرهنگ هر سازمان ودر اعماق تفکرات و اند یشه های افراد نهادینه گردد.

بدون تردید فرایند بهره وری نیروی انسانی متا ثر ا ز عا مل خا صی نیست و نتیجه تعا مل و   ترکیب عوامل گو ناگونی است .از آنجایی که بهره وری مقو له ای انتزاعی نبوده و لز وماً جنبه کا ربردی باید داشته با شدمدیریت سا زمان نقش بسزایی در فرا هم آوردن زمینه منا سب جهت نها دینه کردن و ارتقاء آن خوا هد داشت واز این منظر مشا رکت کا رکنان دارای اهمیت ویژِه ای است.چراکه توجه و تا کید به کرا مت انسان به عنوان یک عا مل استرا تژیک در جنبه های گو ناگون سا زمان است که سر نو شت بهر ه وری را رقم می زندو توجه هر چه بیشتر به این عا مل ،هدایت و جهت دهی منا سب به فعا لیتها و فرا هم آوردن زمینه های ضروری برای رشد و شکو فایی تو انا ییهای بالقوه  وی باید در راس بر نا مه های سا زمان قرار گیرد و بدون شک تو فیق در بر نا مه های مدیریت مشا رکتی ،بهره وری را به سر حد کمال خواهد رساند .البته در این میان بدون تو جه به نقش عا مل انسانی و احساس تعهد و مشارکت کا رکنان سطوح مختلف سازمان دستیا بی به آرما نهای برنامه بهره وری بی معنا خواهد بود.

 موانع بهبود بهره وری:

 • نداشتن اعتقاد و باور ملی به نتایج وفواید بهبود بهره وری
 • ترس از برخی نمودهای ظاهری بهره وری از جمله ترس از بیکاری
 • ناآگاهی عمومی نسبت به مفاهیم وجایگاه بهره وری، میزان اهمیت آن ونقش ووظایف افراد در این راستا
 • بی توجهی به فکرهای خلاق ومبتکر
 • مقاومت افراد در مقابل تغییرات وعدم تمایل به ترک برخی عادات
 • غرق شدن در روش‌ها و تکنیکها و تغییر باورهای فکری
 • بلند پروازی وبی توجهی به مسائل به ظاهر کوچک وراه حلهای خرد
 • مشخص ننمودن متولی کار
 • ناهماهنگی ونبود هدایت ونظارت مناسب
 • ضعف تعهد اجرایی
 • عجله در حصول نتیجه
 • دخالتهای بی جای برخی کارشناسان در سایر حوزه‌های کاری واظهار نظرهای غیر کارشناسانه
 • عدم وجود کارشناسان خبره و یا عدم انگیزش آنها در ارزیابی سیستم و تجزیه و تحلیل و اندازه گیری بهره وری
 • برخورد مقطعی با موضوع بهره وری وناپیوستگی روند بهره وری

منافع و فواید بهره ‌وری:

·         افزایش سود و درآمد

·         کاهش هزینه‌ها

·         افزایش تقاضا

·         رضایت شغلی کارکنان

·         سرعت عمل کارکنان

·         دقت عمل کارکنان

·         ایجاد رقابت سالمتر

·         ارتقای شغلی کارکنان

·         ایجاد محیط کاری جذاب

·         آموزش عمومی کارکنان

·         افزایش حقوق و دستمزد

·         امنیت شغلی کارکنان

·         انجام درست کارها و انجام کارهای درست

·         افزایش کیفیت زندگی کاری

·         افزایش رفاه کارکنان

·         افزایش انگیزه کاری

بهبود و ارتقای بهره‌وری مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزی شده همه جانبه از سوی افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند بهبود شرایط کار و تغییر محرکه‌ها و روشهای انگیزشی کارکنان، بهبود نظامها، دستورالعملها، قوانین،بخشنامه‌ها، دستورالعملها، روشها، فناوری و غیره می‌شود.

 عوامل موثردر  افزایش سطح بهره وری :

 1- بهبود کیفی عامل کار(نیروی انسانی)

 با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در بهبود بهره وری می‌‌باشد لذا می‌توانند با بکارگیری نکات ذیل موجبات ارتقای بهره وری را فراهم نمایند .

الف: نگرشهای مثبت کاری، به‌عنوان مثال غرور داشتن در کار و متمایل به پیشرفت مستمر.

ب: کسب مهارتهای جدید و ارتقای تخصص با کمک آموزش.

ج: کمک به همکاران در مواقع لزوم و اجرای کارها به صورت گروهی و دسته جمعی

د: مشارکت در برنامه‌های بهبود بهره وری همچون کمیته‌های بهره وری، طرح پیشنهادها، نظام جامع کیفیت مدیریت و گروههای کنترل کیفی

ه: انجام درست کارها از بدو امر

و: حفظ سلامت جسمانی و تغذیه مناسب افراد

ز: انگیزش مناسب کارکنان از طریق اعطای پاداشهای مادی، تفویض اختیار، ایجاد محیط دوستانه و روابط غیررسمی بین کارکنان

ح: بالا رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نیروی کار

ط:انجام پژوهش و تحقیقات متناسب با کار

ی: سپردن کار به کاردان و گماردن افراد در مشاغل متناسب

ک: ایجاد شرایط خوب کاری و تفریحات سالم برای کارکنان

ل: بهبود روشهای انجام کار

م: استفاده از سیستم مکانیزه و روش خودکار

ن: حذف مراحل زاید

 2- بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان

الف: بکارگیری سبک مدیریتی صحیح و علمی

ب: توجه مدیریت به مشکلات کاری و زندگی کارکنان

ج: ایجاد سیستم اطلاعاتی مدیریتی صحیح جهت استفاده مدیران از اطلاعات و آمار درست و دقیق درباره عملکرد سیستم و عملیات انجام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز.

د: ایجاد روابط دوستانه و صمیمی مدیریت با کارکنان

ه: دادن آگاهی و شناخت به کارگران و کارکنان درباره اهداف و وظایف سازمانی و جایگاه افراد درآن.

ز: ایجاد روحیه همکاری و مشکل گشایی در سازمان و باور داشتن آن توسط مدیران و کارکنان.

ج: کوشش و پشتیبانی مدیریت در زمینه مدیریت مشارکتی و بهره وری.

3- بهبود در بکارگیری رهاوردهای فناورانه

الف: استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بهتر و سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزات و ماشین آلات.

ب: اهمیت دادن و استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهشهای کاربردی آنها

ج: تحولات و پیشرفت فنی و دگرگونیهای فناورانه

د: استفاده صحیح و کامل تجهیزات فنی و فناوری‌ها

ه: ایجاد واحدواحدهای تحقیق و توسعه و اهمیت به  جا یگاه آنها

ط: تغییر دگرگونی در فرآیند ساخت و عملکرد سیستم و بهبود شیوه‌ها و فنون مهندسی صنایع.

ی: استفاده از تدابیر ارگونومی (مهندسی انسانی یا دانش هماهنگ سازی میان انسان، محیط و ماشین) به منظور سلامتی، شادابی، رفاه و ایمنی کودکان.

جمع بندی کلی:

1-به لحاظ عدم آگاهی کامل افراد جامعه از مفاهیم بهروری برداشتهای نادرستی بعضاً از بهره وری وبهبود آن می شود، بطور مثال عده ای بهره وری را به عنوان سخت تر کارکردن می دانند در صورتی که معنا و مفهوم بهره وری درارتباط با کارکردن چیز دیگری است.  بهره وری را می توان هوشیارانه وآگاهانه تر کار کردن بیان کرد نه سختتر کارکردن.

 2- اگرسازمانی بخواهد به بهبود بهره وری مستمر وپایدار دست یابد باید برای بهره وری وبهبود آن اهمیت استراتژیک قائل شود وبه بهبود بهره وری به عنوان یک فرایند مدیریتی نگاه کند. چون فرایند مدیریتی ، فرایندی مستمر، پیوسته وپایدار بوده وهنگامی که شکل گرفت به طور مدام ولاینفک به عملکرد سازمانی تبدیل میشود وبرخلاف برنامه به یک دوره زمانی خاص محدود نمی شود.

 3- بهره وری قبل از اینکه به عنوان یک شاخص اقتصادی ویا عامل توسعه مطرح شود یک فرهنگ است.برای اینکه بهروری در یک جامعه پایگاهی پیدا کرده وماندگار شود ودر متن عقاید و سنت های بومی ریشه بدواند، باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی صرف ، بلکه به عنوان یک اندیشه وتفکر قلمداد شود.

 4-همیشه این باور وجود دارد که هر فرد در حالت عادی دارای استعدادها، قابلیت ها وظرفیت هایی از قبیل : خلاقیت، نو آوری، ابتکار، اختراع، مدیریت، رشد وترقی وهمچنین ویژگی های خاصی می باشد که بر اثر پرورش وآموزش های صحیح ومناسب می توان این استعدادها، قابلیت ها وظرفیت ها را به مرحله ظهور رساند و موجب رشد وبهبود بهره وری نیروی انسانی گردید.بنابراین از جمله مهمترین ابزارهای رشد و بهبود بهره وری توجه به آموزش وپرورش هدفمند نیروی انسانی می باشد.

5-سعادت، خوشبختی وبهروزی هرملتی وابسته به کار وتلاش همه اقشار جامعه می باشد و بهروری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها وتلاش ها در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. براین اساس طبیعی است جوامعی که مردمی     سخت کوش وفعال وتلاشگر دارند از بهروری بالایی برخودار خواهند بود.

برای بهره ور بودن، باید باور واعتقاد داشته باشیم که امروز، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز میتوان عمل کرد واین مطلب همان فرمایش حضرت علی(ع) است که می فرماید: هرکسی دو روزش مثل هم باشد زیان دیده است، بر این اساس باید سعی و تلاش نمود که هر روزمان بهتر از دیروزمان باشد .

  منابع:

 1-تئوری سازمان –استیفن را بینز-ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دا نایی فر

2-سا زمان و مدیریت رویکرد پژوهشی—سید محمد مقیمی

3-بهره وری-سید حسین ابطحی و با بک کاظمی

4-سایت سا زمان ملی بهره وری-www.nipo.ir

5-تا ثیرمتقا بل بهره وری و کیفیت زندگی کاری-مجله شماره 15 اقتصاد و مدیریت –ناصر میرسپاسی

6- خبرگزاری ایسکا نیوز-www.iscanews.ir

7-www. Ssrn. Ir

8-www. Imi.ir/tadbir

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]حرم امن تو کافی است هراسان شده را
مثل شه راه بده آهوی گریان شده را
دل سپردیم به آن معجزه ی چشمانت
تا که آباد کنی خانه ی ویران شده را
به درخانه ی تو بسته و وابسته شدیم
چه نیازی است به جنّت سگ دربان شده را
در محلّه خبر لطف تو بهتر پیچید
پخش کردند اگر قصه مهمان شده را
شدنی نیست کرم داشته باشی ، امّا
دستگیری نکنی دست به دامان شده را
پنجره ساخته ای دور ضریح کرمت
تا ببندند به آن زلف پریشان شده را
ما فقط ظاهری از اوج تو را می بینیم
گذری نیست به معراج ِ تو حیران شده را
جلوه ای کردی و زهرای پر از جذبه ی تو
تا قم آورد دل شاه خراسان شده را

با تشگر از لابراتوار آنیسا

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

کارآفرینی و توسعه انسانی : رویکرد توانایی

چکیده :

در این مقاله یک مدل سیستمی در توسعه را ارائه می دهیم. چارچوب این پژوهش با رویکرد توانایی (ca ) بنا شده است بنابراین نه تنها مفهوم سازی کارآفرینی در توسعه را بیان کنیم بلکه توسعه  ca  در کارآفرینی را نیز بررسی می کنیم . کارآفرینی از دیدگاه ca همان طور که اکثر اقتصادانان ها معتقدند تنها یک فاکتور تولیدی و یا وسیله ای برای رسیدن به هدف نیست بلکه فی نفسه یک هدف است . کارآفرینی می تواند یک عملکرد انسانی باشد و از طریق بودن به عنوان منبع و فرآیند در گسترش مجموعه ای از توانانیی های انسانی موثر باشد. با این حال مدل ما نشان میدهد که کارآفرینی یک عملکرد خودکار نیست .در هر کجا که لازم باشد دیگر بعنوان یک عملکرد ارزشمند نیست . این مدل همچنین  نشان میدهد که حتی وقتی کارآفرینی ارزشمند است ، ممکن است ایده های کارآفرینان با فرصت های مناسب هماهنگی نداشته باشد .( در این مقاله ) راهکارهای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 


ادامه مطلب
[ جمعه سیزدهم بهمن 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]
بار دگر خدا را شاکرم که روح عبادات من عمه سادات من میطلبد روح من

در قفسی آشنا :

بابت تاخیرم از  دوستان عزیزم پوزش میطلبم

در حال  حاظر قم هستم نایب الزیاره تمام دوستــــــــــــان

جای همه شما عزیزان خالی به محض برگشتن انجام وظیفه میکنم و به تمام دوستان سر میزنم .

عمه جان دیگر برای دوریت پر میزنم

                                            از هوای کوی تو بر هردری در  میزنم


عمه جان اینک گرفتار آمده 

این حقیر بی سر و پا آمده

عمه جان عاشق به دیدار آمده ....................

[ یکشنبه دهم دی 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

مقدمه

          يادگيري و شيوه هاي مختلف آن تابع شرايط و عوامل متعددي است و برحسب آگاهي اجتماعي و نيازهاي فردي تغيير مي كند. البته اين موضوع يكي از مسائل اصلي و مورد بحث متخصصين تعليم و تربيت است و سعي بر اين بوده است تا دربارة طبيعت كودك، محيط پرورشي، ارتباط بين كودك و محيط، بين كودك و معلم و اعضاي خانواده بررسي هايي به عمل آيد و ضمناً مفهوم علم و يادگيري، هدف هاي اصلي آموزش و مشكلات مختلف در اين رابطه مورد توجه قرار گيرد. بايد در نظر داشت كه محصل يكي از مهمترين عوامل يادگيري است و روش هاي مطالعه و فعاليت او در كلاس و منزل و به طور كلي هدف و درك او را فرآيند يادگيري در سرنوشت علمي و زندگي آينده او نقش قابل توجهي را ايفا مي كند و هرچه محصل آگاه تر و داراي انگيزة صحيح تري باشد، نتيجة بهتري عايد او مي گردد.

          هرگز دو محصل روش هاي مطالعه و يادگيري يكساني ندارند و تا فرد شيوه‌هاي برخورد و عكس العمل هاي مناسب اين فرآيند را براي خود كشف نكند در راه پرنشيب و فراز علم موفق نمي شود و بايد براي يافتن راه حلي مطلوب دائماً در تلاش، آزمايش و شناخت فنون مختلف باشد تا اين مهم را با سرعت و راحتي بيشتري به انجام رساند. استفاده از كتابخانه ها  مطالعة مطالب موجود در آنها مي تواند علم و دانش فرد را گسترش دهد تا راز و رمز موفقيت خويش را دريابد.

          تغييرات زندگي تحصيلي و در مقاطع مختلف ممكن است سريع يا كند باشد ولي انحصاري و منحصر به فرد است. ضمناً مطالعة دقيق تمام تحقيق مؤثرتر است و با خواندن قسمت هايي از آن به طور پراكنده ممكن است نتيجة چنداني عايد نشود و بايد توجه داشت كه در راه تحصيل علم، تلاش و كوشش هر فرد و تجربه هاي ديگران مي تواند راه گشاي بسيار سودمند و نويدبخشي باشد.

 


ادامه مطلب
[ جمعه هشتم دی 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

* اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم*

* اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك*

*برحمتك يا ارحم الراحمين*

 

*خداوندا: مرا از تاريكي هاي جهل و ترديد خارج ساز و با نور دانش آشنا كن*

*خداوندا: درهاي رحمتت را به روي من باز كن و با رحمت خود منابع علمت را*

*بر من افزون كن. اي مهربانترين مهربانان*

 مقدمه

    امتحان به عنوان وسيله اي براي پي بردن به ميزان موفقيت دانش آموزان در فراگيري مطالب آموزش داده شده، از گذشته هاي بسيار دور كاربرد داشته است. به استناد منابع موجود (كيامنش ـ 1370) مقامات چيني قريب 4000 سال پيش براي انتخاب كاركنان خود از امتحان استفاده مي كرده اند. در ايران نيز در زمان شاپور ـ پادشاه ساساني ـ در جندي‌شاپور براي دانشجويان رشتة پزشكي جلسات آزمون برگزار مي‌شد و تنها به شرط موفقيت در اين امتحانات به آنها اجازه نامة پزشكي اعطا مي‌گرديده است. در قرن هفتم هجري به علت محدود بودن ظرفيت مدرسه مستنصرية بغداد، از داوطلبان امتحان به عمل مي آمد و از ميان آنان تعدادي انتخاب مي شدند. در اوايل دورة قاجاريه، براي اطمينان از اينكه كودكان تعليمات ديني و شرعي را آموخته‌اند يا نه از آنان امتحان گرفته مي شد و در همين دوران، معلمان هر روز از شاگردان خود، درس داده شده را به دو صورت مرحله اي و نهايي امتحان مي گرفته اند.

    با گسترش مدارس جديد به سبك غربي، كار تعليم و تربيت در ايران از مساجد و مكتب خانه ها به مدارس منتقل گرديد.

    امروزه، امتحان در مقايسه با گذشته نقش مهمتري در زندگي انسان ها دارد. به طوري كه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ششم دی 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

فصل اول

بيان مسئله

          عزت نفس رابطه زيادي با كوشش براي رشد تواناييهاي بالقوه فرد دارد؛ يعني كوششي است در جهت اينكه وي، شخص خودش بشود، خويشتن واقعي خود را بيابد، يا شخصي كه احساس مي كند بايد باشد. خود محوري يا توجه زياد به خويشتن، منتهي به نوعي محدوديت انرژي و ضعف در زندگي شخص مي شود.

          انسان تمايل دارد كه يك روش بالنسبه ثابت در زندگي برقرار سازد كه الگوهاي انگيزشي محسوب مي شود، كوششهاي وي را در رسيدن به نيازها و هدفهايشان جهت مي‌دهند الگوهاي انگزشي نهفته افراد مي تواند ترتيب آرزو باشد و رابطه نزديكي بين ارزشهاي فرد و هدفها و نقشهاي وي وجود دارد به عبارت ديگر، شخص درگذشته، حال و آينده زندگي مي كند به نظر مي رسد كه اين انگيزة هستة اصلي انگيزه هاي رواني باشد كه از طريق ارتباط طبعي فرد با دنياي خويش ظاهر مي گردد و بايد مد نظر داشت كه عزت نفس و اينجور انگيزه ها مي تواند به عوامل ديگر هم رابطة خوبي داشته باشد عزت نفس و ترتيب تولد موضوعي است كه بيشتر به آن توجه شده و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ترتيب فرزندان از اول تا فرزند سوم يا آخر به اين صورت بيان نموده كه فرزندان اول نسبت به فرزندان ديگر داراي اعتماد به نفس بالاتري است.

سوال مسئله

          1- آيا فرزندان اول و فرزندان آخر از لحاظ عزت نفس داراي تفاوت هستند؟

          2- آيا فرزندان آخر و فرزندان وسط از لحاظ عزت نفس داراي تفاوت هستند؟

          3- آيا فرزندان وسط و اول از لحاظ عزت نفس داراي تفاوت هستند؟


ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم دی 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

 

توصيف اختلال

    جدايي روابط زن و شوهر و همچنين طلاق به طرز شگفت انگيزي در چند دهة اخير افزايش يافته و به طرز خاصي بر بسياري از افراد، زوج ها و خانواده ها در كشورمان تأثير گذاشته است. برآورد شده است كه حدود نيمي از تمام زوج ها، انتظار مي رود كه در آينده از هم جدا شوند (بري و فريترينگ 1993) حدود 66% خانمها و 75% آقايان حدود 5سال بعد از طلاق دوباره ازدواج مي كنند كه بيش از نيمي از اين ازدواجهاي مجدد نيز به جدايي ختم مي شوند (كليك ولين 1986، هنتون 1983) با به دست آوردن اين گرايشات اجتماعي و نتايج مربوط به تعارض زناشويي، جدايي، و طلاق و بدكاركردي روابط زناشويي را در كشور ما بوجود مي آورد مشكلات ارتباطي رايج ترين شكايات در نزد بزرگسالاني است كه به دنبال خدمات بهداشت رواني هستند.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

 

نويسنده باري و مك كارتي

شرح اختلال

    اختلال جنسي يك مشكل عمومي براي زوج هاي ازدواج كرده، زوج هاي مجرد و بزرگسالان مجرد چه همجنس باز و چه سالم و طبيعي است. يك شخص كه از لحاظ عملكرد جنسي سالم است، توانايي ميل جنسي، تحريك، ارگاسم (اوج لذت جنسي) و ارضاء جنسي را دارد. كاركرد جنسي مثبت يك زوج يك لذت تقسيم شده بين هر دوي آنها، يك شيوه براي تقويت كردن و طولاني تر كردن صميميت و يك كاهش دهندة تنش براي مقابله با فشارهاي زندگي و ارتباطي هستند.ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

پیشگفتار:

ازآنجا که پندار فرد از شخصیت خود، درتصویر او از محیطش تعیین کننده است و به نوع رفتارهای وی سازمان می بخشد، لذا درسال های اخیر روانشناسان اهمیت زیادی به مسائلی که به شکل خود پنداره فرد مربوط می شود، داده اند.

عزت نفس طبق نظریه برایت (1972) شامل دو فرایند اساسی روانشناختی است : فرایند خود ارزشیابی . و فرایند خود ارزشمندی . بسیاری از روانشناسان جدید خود پنداره فرد را به عنوان یک عامل اساسی که به کلیت بخشیدن شخصیت و رفتارهای فرد می انجامد و نقش مهمی را در بهداشت روانی فرد ایجاد می کند، می دانند.

درواقع سطح عزت نفس هر فرد ،متاثر از ملاک ها و معیارهایی است که در هنگام ارزیابی خود برمی گزیند . معیارهایی که افراد برای ارزیابی خود مورد استفاده قرار می دهند، عمدتا از دیگران و به ویژه از والدین خود می آموزند والدین با تقاضاهایشان نسبت به اعمال فرد ، موجب میشوند تا معیارهای مورد نظرشان اعمال گردد و افراد اغلب معیارها را درونی می کنند.

    


ادامه مطلب
[ جمعه بیست و چهارم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

  پيغمبر خدا(ص) فرمود چون از بهشت بيرون آمديم خواستم كه دوزخ را هم ببينيم جبرئيل مرا به جانب جهنم برد فرشته اي ديد كريه المنظر شديد البطش، خشمگين، ترش روي كه ديدن آن وحشت و دهشت داشت گفتم اي جبرئيل اين كيست كه از ترس او رعبي در دل من افتاد گفت يا رسول الله اين شگفتي ندارد ما هم كه فرشته‌گانيم از اين فرشته رعب داريم. اين خازن جهنم است كه شادي و خرمي در آن آفريده نشده است و هرگز تبسم نكرده و نمي كند.

    جبرئيل به او گفت اين محمد بنده و فرستنده او و خاتم انبياء و مرسلين است او به من نگريست و ثنا گفت و كرامت نمود و به بهشت بشارت داد.

    گفتم اي مالك دوزخ جهنم را براي من توصيف كن.

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و سوم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

چكيده

    آگاهي از آسيب هاي اجتماعي و اين كه در جامعه چه خطرهايي در كمين نوجوانان و جوانان است، آنان را از بسیاری از آفات مصون مي سازد. اين آگاهي و در واقع اطلاع رساني بايد از درون مدارس و درميان نوجوانان آغاز شود. در اين مسير، لازم است والدين و مربيان هم از اين آسيب ها و خطرها كاملاً مطلع باشند تا جلوي بسياري از پيامدهاي ناگوار غيرقابل جبران گرفته شود. در اين ميان، يكي از خطرهايي كه دختران نوجوان و جوان جامعة ما را تهديد مي كند، مسئلة فرار دختران از خانه يا گرفتار شدن آنان در باندهاي قاچاق دختران و زنان است. اين گروههاي سازمان يافته با فريب دادن دختران جوان و با وعده هاي مختلف از جمله ادامة تحصيل، ازدواج، يافتن كار و موارد ديگر آنان را به كشورهاي ديگر منتقل مي كنند. هنگامي كه اين دختران به كشور مقصد ميرسند، متوجه مي شوند كه جز وعده هاي فريبنده و گرفتار شدن در دام باندهاي فساد و فحشا چيز ديگري در انتظارشان نيست و ديگر راهي براي بازگشت آنان وجود ندارد، يا اگر وجود دارد، بسيار دشوار است. از اين رو، هدف از نوشتن اين مقاله بالابردن سطح آگاهي والدین و مربيان از خطرهايي است كه فرزندان آنان را تهديد مي كند و باعث از رفتن سرمايه هاي گرانقدر كشورمان مي شود. همچنين راه كارهاي سودمندي كه ميتوان براي پيشگيري از اين آسيب اجتماعي در پيش گرفت، مطرح ميشود.


 


ادامه مطلب
[ شنبه هجدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

مقدمه

          امروز شاهد حركت و فعاليتي در زمينه ماهيت، فرايند و تئوريهاي تصميم گيري هستيم كه به مرور شتاب محسوس و قابل ملاحظه اي گرفته متغيرهايي كه در تصميم‌گيري مؤثرند روز به روز افزايش و گمراه كننده تر مي شوند.

          مديراني كه در تيپهاي اداري و سياست گذاري پر مسئوليت خدمت مي كند غالباً زير فشار حجم اطلاعاتي كه از آنان انتظار مي رود ارزشيابي كرده و به كار ببرند معمولاً درمي مانند.

          در عصر فن آوری و ارتباطات با موضوع جنگ و صلح برخورد دیگری میشود ارتش های جهان دیگر مظهر قدرت نیستند بلکه لشگر متخصصان و سازمانهای تحقیقاتی وتوسعه ای که تعیین کنندگان نتایج رقابت فن آوری در سطح بازار ملی وبین المللی هستند تعیین کتتده ومظهر قدرت به شمار میآیند. بنابراین از نهاد تحقیق وتوسعه میتوان به عنوان شاخص بنیادین توسعه نام برد. چنانچه تصميم گيرندگان سازمانها اجرايي از تحقيقات حوزه كاري بهره برداري كرده و آن را در تصميم گيري ها تأثير دهند نقش مهمي در توسعه جوامع خواهند داشت اين امر در گرو ارتباط عميق تصميم گيرندگان با دستگاههاي تحقيقاتي و پژوهشي است. براي كشورهايي كه قدم در راه توسعه نهاده اند موضوع بهره برداري از تحقيقات علمي اهميت ويژه اي دارد سريل بلك مي گويد : ويژگي جوامع جديد رشد علوم جديد است كه خود مستلزم وجود افرادي است كه ظرفيت آنها براي كشف اسرار طبيعت و كاربرد اين دانش در اور انساني روزافزون باشد. (از كيا 1364 و ص24)

           باتوجه به اين مطالب لزوم تصميم گيري درست و منطقي باتوجه به حجم اطلاعاتي بسيار بالاي موجود و انواع متغيرهاي دخيل تحقق نمي يابد مگر با بررسي و پژوهش و تحقيق.

    مقالة حاضر تلاشي در جهت شناساندن ارتباط پژوهش تصميم و عواملي كه بر چگونگي ارتباط اين دو گروه و بهره برداري از نتايج مؤثر واقع مي شوند و در نهايت براي درك بهتر مثالي از يك پژوهش عملي در سازمان براي اخذ تصميم بيان گرديده است.

 


ادامه مطلب
[ جمعه هفدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

    وجود غريزه جنسي در انسان و حيوان امري مسلم و زمينه اي براي ادامه حيات و بقاي نسل است. از نظر تربيت كوشش به تعديل و كنترل آن است نه بيدار كردن و پر دادن به آن.

    مسئله غريزه جنسي از مسائلي است كه گاهي دشواري هاي تربيتي فوق العاده اي پديد مي آورد و سبب انحرافات و كجرويهايي مي شود كه نه به صلاح فرد است نه به صلاح جامعه.

در برخي موارد براثر اشتباهات تربيتي، بي توجهي ها پيش از آنكه آدمي به بلوغ عقلي برسد، بگونه اي غير طبيعي سربرمي آورد و سبب انحرافاتي مي گردد.[1]

 

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پانزدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

خانه بي‌بنياد

«مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت ذو كانوا يعلمون؛ مثل كساني كه اوليايي جز خدا گرفته‌اند مثل عنكبوتي است كه خانه‌اي ساخته‌است و چه سست خانه‌اي است خانه عنكبوت، اگر اينان بدانند»

سوره عنكوبت، آيه 41

قرآن كريم مثل كساني كه غيرخدا را تكيه‌گاه خويش قرار داده‌اند،

مثل عنكبوتي مي داند كه بر خانه تنيده از تار خويش تكيه داده است، در حالي كه سست‌ترين خانه، خانه عنكبوت است.

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه سیزدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

    پرخاشگري (Aggression) از شايعترين اختلاف رفتاري، رفتارهاي تهاجمي يا پرخاشگرانه مي باشد، بعضي از روانشناسان اصل بناي پرخاشگري را يك امر غريزي ميدانند و وجود چنين نيرويي در جهت صيانت ذات با نظام خلقت هماهنگي و سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است كه تحت تأثير عوامل تربيتي ـ اجتماعي مي‌تواند متفاوت باشد (بوعلي سينا). در حاليكه برخي از روانشناسان عقيده دارند كه پرخاشگري يك امر غريزي نيست، بلكه آنرا ناشي از پيدايش مانع در دسترسي پيدا كردن به اهداف ميداند و بالاخره پيروان نظريه يادگيري اجتماعي معتقدند كه، پرخاشگري در اثر يادگيري رفتار الگوها به وسيله كودكان و نوجوانان ايجاد مي شود. در آسيب شناسي رواني و طبقه بندي اختلالات رفتاري اين گروه از رفتارها را تحت عنوان اختلالات سلوكي ذكر كرده اند كه مختص كودكان و نوجوانان است. حال پيش از اينكه به بررسي ويژگيها و خصوصيات مبتلايان به اين اختلال بپردازيم لازم است تعريفي از پرخاشگري ارائه دهيم.

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه دوازدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

مقدمه

 

بديهي است كه جهان مربوط به جّن ، عالمي است بسيار گسترده و پيچيده كه با اين همه تجهيزات براي ما در پرده غيبت فرو رفته و  انسانها با اين همه تحقيق نتوانسته اند دستگاهي مجهز بسازند تا بتواند فعاليت و وجود جّن را براي بشر آشكار نمايند و كاملاً از پرده ها به دنياي آشكار و علني در آورد چرا كه جهان انسانها براي جهان جّن كه از آتش آفريده شده اند قابل رويت است ، لكن جهان آنها براي ما قابل لمس و رويت نيست بلكه مي شود گفت بسياري از موجودات متناسب و هم سخن با افراد جّن در اين عالم وجود دارند كه براي ما قابل رويت نمي باشند.

 


ادامه مطلب
[ شنبه یازدهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

بسمه تعالي

ان الول بيت وضع للناس للذي كبله مباركا و هدي للعالمين

 اول خانه كه براي مكان هجرت خلق بنا شدن همان خانه     كه در آن بركت و هدايت خلايق است.

 حجرالاسود  خانه دلهاي عشاق

موضوع را با نام خداي هستي بخش آغاز مي كنم. خدواندي كه موجودات از عدم آفريد و در آفرينش از هيچ موجودي كمك نگرفت. خداوندي كه از هرمهرباني مهربانتر و از هر نزديكتر . نزديكتر است.

خداوند كريمي كه قلم را آفريد تا بنگارد انسان آنچه را كه در انديشه دارد. آري خط و كتابت رابط بين حال و آينده است. چون با تلفظ كه براي ارتباط مستقيم كاربرد دارد، بالعكس براي آينده كار بردند        كه انسانها بخاطر اينكه انديشه هايشان را به ديگران منتقل كنند از كتابت استفاده مي كنند. اين حقير نيز وقتي تصميم گرفتم قلم بدست گيرم و مانند ديگر بزگان آمار تحقيقي از خود برجاي گذارم. از ابتدا عهد كرده بودم كه اولين نوشتارم را درباره كعبه اين جايگاه آدم و حوا و نوح و ابراهيم و … همه پيامبران و برگزيدگان از جانب خدا بنويسم كعبه‌اي كه مركز زمين و حتي ميتوان گفت ثقل زمين است. خانه اي كه نشست و خوابيدن و عبادت بايد بسوي او باشد. جايگاهي كه همه انسانهاي تاريخ بايد رو بسوي او كنند به دور او طواف كنند و همه با وجود او يكدل و يكرنگ باشند. وقتي همه دلهاي مسلمانان سرتاسر عالم بسوي او روانه شد. پس بين دلهاي مسلمين نيز ايجاد وحدت مي‌شود به تعبير مولوي:

همدلي خود زباني ديگراست               همدلي از همزباني برتر است

بخاطر اهميت اين جايگاه مقدس و حتي اگر از نظر آثار باستاني در نظر گرفته شود قديمترين بناي خلقت است تمايل داشتم تحقيقي انجام داده و سخن قرآن را و سخن پيامبران صاحب كتاب و پيامبر اسلام و ائمه را در مورد اين خانه خدا جمع‌آوري كنم.

به همين منظور به كتب تاريخي و تفسيري و حديثي مراجعه نمود و نوشته اي هر چند ناقص را تقديم جويندگان راه حق و حقيقت مینمایم .

اميد است مقبول صاحب كعبه قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه دهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

پيشگفتار

          ‹‹الحمدلله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الصباح، ذي الجلال و الاكرام، والفضل و الانعام، الذي بعد فلايري، و قرب فشهد النجوي، تبارك و تعالي››.

          بسيار مفتخر و خرسندم كه از بانويي با عظمت، بانوي بانوان جهان، فاطمة
زهرا (ع) سخن مي رسانم.

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه نهم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

عقوق والدين

 

ششم از گناهان كبيره عقوق والدين است چنانچه حضرت رسول (ص) و حضرت امير (ع) و حضرت صادق و حضرت رضا و حضرت جواد عليهم السلام در رواياتي كه در شمارة كبائر از ايشان رسيده به كبيره بودنش تصريح فرموده اند بلكه از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله چنين رسيده است كه در قرآن مجيد و احاديث صحيحه بر آن وعدة عذاب داده شده است.

 

در قرآن مجيد از قول عيسي بن مريم حكايت مي فرمايد «كه خداوند مرا نيكوكار به مادرم قرار داد و مرا ستمكار و بد عاقبت قرار نداد به سبب ترك نيكي به مادرم» و سبب اينكه ذكر پدر نكرده اين است كه آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از اين آيه در حكايت حضرت يحيي (ع) ذكر پدر و مادر هر دو شده است.

و در دو آيه شريفه عاق والدين را به سمت صفت ياد فرموده:

جبار (گردنكش و ستمگر) شقي (تيره بخت)، عصي (نافرماني كننده و گنه كار) و به هريك از آنها وعدة عذاب سخت داده شده، چنانچه دربارة جبار مي فرمايد «و نوميد شد هر گردنكش كينه ورزي پشت سر او است دوزخ و نوشانيده شود از آب چرك خون آلود، جرعه اي از آن به دهان ميبرد ولي نتواند فرو برد (او را گوارا نباشد) و مرگ از هر سوي به او رو آورد ليكن مردني نيست و از پس او است عذابي سخت و انبوه.»

و دربارة شقي مي فرمايد: «اما آنها كه بدبختند در آتشند و ايشان را در آتش ناله‌اي زار و خروشي سخت باشد، در آن آتش هميشه تا آسمانها و زمين برپا است جاويدانند مگر آنچه كه پروردگارت خواهد.» و دربارة عصي مي فرمايد: «و آنكس كه نافرماني خدا و پيغمبرش كند و بگذرد از مرزهاي خدا (و از حدود خويش تجاوز كند) فرو بردش در آتش كه جاودان در آن باشد و عذابي خواركننده برايش باشد.

 

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

انسان و ازدواج

ازدواج و تركيب و توليد، و توالد و تناسل، در عرصه گاه حيات جماد و نبات و حيوان، بر اساس قوانين تكوين و جهت گيرى صحيح غرائز صورت مى گيرد، ولى انجام اين مسئله حياتى و برنامه عالى طبيعى بايد بر مبناى مقررات و نظامات شرعيه، و قوانين الهيه كه در قرآن مجيد، و گفته هاى ملكوتى انبياء و امامان آمده، جامه عمل بپوشد.

مايه هاى اوليه اين حقيقت به صورت غريزه، ميل، دوستى، عشق، و مهربانى در مرد و زن به اراده حكيمانه حضرت حق قرار داده شده:

وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فى ذلِكَ لاَيات لِقوْم يَتَفَكَّرُونَ.

 و از آيات خداوندى است كه براى شما از جنس  خودتان جفتى بيافريد، كه در كنار او آرامش يابيد، و ميان شما عشق و محبّت و مهربانى قرار داد، كه در اين حقيقت نشانه هائى از خداست براى مردمى كه در گردونه انديشه و فكر نسبت به حقايق بسر مى برند!

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

          نيروهايي كه موجب مي شوند افراد به گونه اي خاص رفتار كنند، مثلاً دانشجويي كه براي گرفتن نمره تمام شب را بيدار مي ماند يا پزشكي كه وضع سلامتي بيماران خود را تعقيب مي نمايد هر دو از انگيزش برخوردارند در عين حال دانشجويي كه با وقت گذراني فرصتمطالعه را از دست مي دهد و يا پزشكي كه توجهي به وضع سلامتي بيماران خود ندارد نيز داراي انگيزش هستند با اين تفاوت كه آنها انگيزه انجام كار ديگري را دارند بررسي انگيزش به زبان ساده، پي بردن به اين مطلب است كه چرا مردم هر يك كارها را به گونه اي ويژه به انجام مي رسانند و اصولاً چه چيز سبب فعاليت آنان مي‌شود.

          انگيزه ها را مي توان بيان نيازهاي شخصي ناميد از اين رو انگيزه ها شخصي و دروني هستند.

 

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه هفتم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

تقدیم به  عالم هستی 

تقدیم به  پاکی و عفت

تقدیم به   امام حسین که در روز شهادتش در کربلا گریسته ام

تقدیم به   حضرت معصومه که مرا میخواند به سویش 

تقدیم به   آتشی که در هنگام بوسیدن ضریحت لبانم را میسوزاند

تقدیم به   اشگ جاری گونه هایم که در وقت دیدار در قم با عزیزم دارم

یا حضرت معصومه نوکریت را به من ارزانی دار همیشه و همیشه من داغدار اسم توام

اسلام علیک یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه

مرغ دلم راهی قم میشود                                     در حرم امن تو گم میشود

عمه سادات سلام علیک                                        روح عبادات سلام علیک

بخش اول

واژة حجاب[1]

معناي لغوي حجاب كه در عصر ما اين كلمه براي پوشش زن معروف شده است چيست؟ كلمه حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حجاب، بيشتر استعمالش به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش ميدهد كه پرده وسيلة پوشش است و شايد بتوان گفت: كه به حسب لغت هر پوششي حجاب نيست. آن حجاب ناميده مي شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت مي گيرد. در قرآن در داستان سليمان، غروب خورشيد را اين طور توصيف ميكند: «حتي تورات بالحجاب» يعني تا آن وقت كه خورشيد در پشت پرده مخفي شد. در دستوري كه اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر نوشته است مي فرمايد: «فلا تطولن احتجابك عن و عينك» يعني در ميان مردم باش، كمتر خود را در اندرون خانه خود از مردم پنهان كن، حجاب و دربان تو را از مردم جدا نكند، بلكه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار بده تا ضعيفان و بيچارگان بتوانند نيازها و شكايات خود را به گوش تو برسانند و تو نيز از جريان امور بي‌اطلاع نماني.

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه ششم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

    همان اندازه كه پيمان زناشويي و تشكيل خانواده در قوانين اسلام مورد تأكيد قرار گرفته و به وسايل گوناگوني مسالمانان را تشويق نموده است، به همان اندازه انحلال آنرا امري ناپسند و مبغوض دانسته و جز درموارد ضروري آنرا نيكو نمي داند.

    امام صادق(ع) از رسول اكرم (ص) چنين نقل مي كند كه فرمود: ‹‹مامن شيء احب الي الله عزوجل من بيت يعمر بالنكاح و ما من شيء ابغض الي الله عزوجل من بيت يخرب في الاسلام بالتفرقه يعني الطلاق››.

    ‹‹هيچ امري نزد خداوند محبوب تر از اين نيست كه خانواده اي با ازدواج بر پا و استوار گردد و هيچ چيزي مغبوض تر از اين نيست كه خانواده اي در اسلام با طلاق و جدايي بر هم خورده منحل گردد››. كسانيكه به ادبيات عرب آشنايي داشته باشند به خوبي مي توانند از اين حديث به اهميت ازدواج و تشكيل خانواده و مبغوض بودن طلاق پي ببرند زيرا كلمه نفي (ما) و قرار گرفتن نكره در ساق نفي و استعمال ‹‹احب›› و ‹‹ابغض›› به صورت افعل التفضيل نمودار اهميتي است كه قانونگذار اسلام به تشكيل خانواده و استحكام و عدم انحلال آن، مي دهد.

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

             بدون ترديد تاريخ گذشتگان به خصوص پاكان و بالاخص پيشوايان معصوم اسلام براي آنهايي كه اهل تعمق و تفكر و مغزند، پند و اندرزي است كه آنها را به همة خوبيها راهنمايي كرده و از همة بديها دور ساخته و بلكه اطلاع از آن از ضروريات بقاء انسان محسوب مي شود.

          تاريخ انسان را به حقايق و مطالبي آگاه مي كند كه او با تجربة شخصي نمي تواند به آنها برسد و بالاخره تاريخ آئينه دورنمايي است كه انسان مي تواند به وسيلة حالات گذشتگان به همة تجربيات و نفع و ضررهايي كه به انسان ممكن است برسد اطلاع پيدا كند.

          در اين تحقيق كوشش شده كه مطالبي از تاريخ «رسول اكرم» ذكر شود و از هرگونه قضاياي غيرقابل هضم براي خوانندگان پرهيز گردد.

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

    آن كس كه بداند از كجا آمده، در كجاست و به كجا رهسپار خواهد شد،‌ مشمول رحمت الهي خواهد بود. (امام علي(ع))

    در خصوص پرداختن به موضوع فوق ابتدا لازم است بدانيم هويت چيست و از نظر معنايي با آن آشنا شويم.

 

هويت

    معناي هويت در فرهنگ لغت يعني حقيقت شيء‌ يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد. هويت در لغت به معناي شخصيت، ذات،‌ هستي و وجود و منسوب به «هو» مي باشد.

يكي از تكاليف عمده نوجوانان در جامعه يافتن پاسخي عمل به اين سوال است كه من كيستم؟

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

  بحث ما راجع به يك فضيلت است كه براي انسان پناهگاه خوبي است. اگر انسان بتواند اين فضيلت را به دست بياورد، بهترين پناهگاه را پيدا مي كند و آن، توكل بر خداست كه قرآن روي آن خيلي پافشاري دارد. قرآن در چند جا مي فرمايد: مؤمن كسي است كه توكل دارد:

        و علي الله فليتوكل المومنون.

          اگر كسي حال توكل نداشته باشد، اصلاً مؤمن نيست. حتي قرآن مي فرمايد: اگر فضيلت توكل براي كسي پيدا شد، خدا در همه جا و از جمله هنگام فريب خوردن از شيطان، به فريادش مي رسد. قرآن مي فرمايد: كسي كه در پناه توكل بر خداست، شيطان تسلطي بر او ندارد.

        انه ليس له سلطان علي الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون.

          كسي كه مؤمن باشد و فضيلت توكل داشته باشد، شيطان نمي تواند او را بفريبد.

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه یکم آذر 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

 

اسم و لقب و کنیه و نسب امام حسین

حضرت ابی عبدالله امام حسین (ع) سومین امام معصوم و فرزند بزرگ وصی پیامبر ، حضرت امیرالمومنین علی ( ع ) و حضرت صدیقة طاهره فاطمه زهرا ( س ) است . از سلالة پاک و اصیل ، و دودمان مطهر الهی است . و دارای چنان شرافتی موهبتی است که هیچ مخلوقی را یارای برابری با او نیست . سخن را باذکر اسم و نسبتشان ابتداء می کنیم .

اسم مبارک آن حضرت (( حسین )) است ، و مشهورترین لقبش (( سیدالشهداء )) و معروفترین کنیه ایشان (( ابی عبدالله )) است . پدر بزرگوارش حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب ( ع ) و مادرش فاطمه زهرا صدیقه کبری است .

ولادت ، تاریخ تولد و تعیین نام امام حسین

مرحوم مجلسی در جلاء العیون می فرماید : مشهور در اقوال دانشمندان امامیه آن است که تولد آن بزرگوار در مدینه طیبه در سوم ماه شعبان المعظم سال چهارم هجرت واقع شده است . معدودی از علما ، روز وماه را مختلف نقل نموده اند . قابله ی امام حسین ( ع ) به روایت ابن بابویه قمی ، صفیه دختر عبدالمطلب بوده است .

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و نهم آبان 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

على‏رغم اين‏كه افراد ناآشنا به مبانى دينى، اسلام را بدان متهم مى‏كنند كه مخالف حضور دختران در اجتماع است، احاديث صريحى داريم كه طالب علم و دانش و فراگيرنده آن، چه دختر و چه پسر، محبوب خدايند و براى كسب دانش و كارهاى مفيد اجتماعى، دختران و پسران مى‏توانند با حفظ پوشش و عفاف، به‏راحتى در جامعه ظاهر شوند و به انجام وظيفه بپردازند. حضور دختر و پسر در اجتماع، با اختلاط دختر و پسر، يكى نيست. روابط اجتماعى به سبكى كه دنياى غربْ آن را پذيرفته است و رواج مى‏دهد، اختلاط دختر و پسر است و پيامدهاى زيانبار آن را نيز مى‏بيند و به روى خود نمى‏آورد. اسلام با اختلاط دختر و پسر مخالف است، نه با شركت دختر و پسر در مجامع عمومى و علمى با حفظ حريم. آنچه در جامعه اسلامى مذموم است، روابط ناصحيح دختر و پسر در جامعه است، نه حضور فعّال آنها در اجتماع. از زمان رسول اكرم(ص)، در جامعه مسلمين، غالباً سنّت جارى بر اين بوده كه حضور دختران و پسران و زنان و مردان در جامعه، با صيانت از قلمروهاى شخصى و توأم با پاك‏دامنى و بزرگ‏مَنشى باشد. دختران و پسران و زنان و مردان، هيچ‏گاه از مجالس و محافل عمومى و مساجد، منع نمى‏شده‏اند ؛ ولى هميشه حفظ «حريم» و «حرمت» و «كرامت» و «عفاف»، به عنوان يك اصل در جامعه حكومت كرده و رعايت شده است. رفت و آمد دختران و پسران در مجامع و محافل عمومى و مساجد و حتى كوچه و خيابان و بازار و... به طور مختلط و دوش به دوش نبوده است. روشى كه همچنان فرهنگ غالب بر جوامع اسلامى است و به وضوح، با فرهنگ غربى متفاوت است.

آزادى دختر و پسر

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 ] [ ] [ احسان خضرائی راد ]

درباره وبلاگ

لینک های مفید
امکانات وب